Đăng Khoa
Tự giới thiệu: Chuyên mua bán sĩ và lẻ:
Tôm chua - Mè xững - Trà cung đình - Hạt sen tịnh tâm - Rượu minh mạng - Cà phê
Địa điểm kinh doanh: Sân nhà C - Chợ Đông Ba
Điện thoại: 0543 537 695 . Email:

YAHOO


SKYPE
Online

Cô Phương: 0905 335 052
ĐĂNG NHẬP
©2011 - Ban quản lý Chợ Đông Ba
Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | Tel: 054. 3123654 | Email: info@chodongba.com.vn | Website: www.chodongba.com.vn
Thiết kế bởi HueTechCo-op