Hiệu kính - Đồng hồ Dương Lữ
Tên chủ hộ kinh doanh: Dương Lữ
Địa điểm kinh doanh: Lầu Chuông trên - chợ Đông Ba
Điện thoại: 0543 534 930. Email:
Tự giới thiệu:
.

YAHOO


SKYPE
Online

Cô Phương: 0905 335 052
ĐĂNG NHẬP
©2011 - Ban quản lý Chợ Đông Ba
Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | Tel: 054. 3123654 | Email: info@chodongba.com.vn | Website: www.chodongba.com.vn
Thiết kế bởi HueTechCo-op