Quầy trái cây Chị Thuận
Tên chủ hộ kinh doanh:
Địa điểm kinh doanh: chợ Đông Ba
Điện thoại: 0543. Email:
Tự giới thiệu:

YAHOO


SKYPE
Online

Cô Phương: 0905 335 052
ĐĂNG NHẬP
©2011 - Ban quản lý Chợ Đông Ba
Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | Tel: 054. 3123654 | Email: info@chodongba.com.vn | Website: www.chodongba.com.vn
Thiết kế bởi HueTechCo-op