Không khí náo nhiệt, đông vui của buổi ký kết hợp đồng và gia hạn phụ lục hợp đồng thuê điểm kinh doanh năm 2024
🌻🌻 Không khí náo nhiệt, đông vui của buổi ký kết hợp đồng và gia hạn phụ lục hợp đồng thuê điểm kinh doanh năm 2024..

Có thể là hình ảnh về 1 người, đền thờ, cái bục và văn bản cho biết 'ỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! HỘI NGHỊ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VÀ GIA HẠN PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ ĐIỀM KINH DOANH NĂM 2024 BÀNKÝ KẾT'
Có thể là hình ảnh về 5 người, bàn là và bệnh viện
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang học, bàn là và văn bản
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang học, bàn cờ và văn bản
Có thể là hình ảnh về 3 người, trẻ em và văn bản
Có thể là hình ảnh về 12 người và văn bản
Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BAN QUẢN LÝ CHỢ ĐÔNG BA

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Email: bqlchodongba@gmail.com
Số điện thoại: 0234.3523991
Website: www.chodongba.com.vn
Fanpage: Ban Quản Lý Chợ Đông Ba
Hotline: 08 12 06 12 80